اف تی سنتر

آموزش نحوه ترسیم اسکیس معماری داخلی

اسکیس معماری داخلی

چهارخانه های پرسپکتیوی در ترسیم فضاهای اسکیس معماری داخلی تمهید بسیار مفیدی است، به خصوص زمانی که شی یا فضای پیچیده ای مورد نظر باشد. شبکه ی چهارخانه ای، مجموعه ای از خطوط موازی و عمود بر هم هستند. این خطوط، واحدهای هم اندازه ای را تشکیل می دهند که غالباً مربع شکل اند.

هنگام طراحی پرسپکتیوی از آن ها می توان به عنوان یک مرجع مطمئن برای اندازه ها، زاویه ها و تناسبات نما استفاده کرد. به کارگیری سیستم شبکه ای، روش استانداردی برای طراحی اشیا با مقیاس دقیق است.

شما اگر یک بار، یک شبکه ی چهارخانه ای رسم کنید، می توانید با بزرگ تر کردن، کوچک‌تر کردن و تقسیم آن به قطعات کوچک‌تر، از آن بارها و بارها در طراحی های خود بهره بگیرید. در موارد زیادی می توان تنها با به کار گیری بخشی از یک شبکه، یکی از جزئیات کار را طراحی و یا مشکلی را بر طرف ساخت بی آنکه کشیدن کل آن ضرورت داشته باشد.

اسکیس معماری داخلی

مرحله ۱

ابتدا محل ناظر را تعیین کنید. (ارتفاع دید، فاصله ی نقطه ی دید تا پرده ی تصویر و غیره) در پرسپکتیو یک نقطه ای، مرکز دید ناظر تعیین کننده ی نقطه ی گریز است.

مرحله ۲

از خط زمین، یک مستطیل به عنوان پرده ی تصویر رسم کنید. چون خطوط موازی پرده ی تصویر تغییر جهت نمی دهند، این مستطیل را می توان به عنوان دیوار انتهای دید در نظر گرفت.

اسکیس معماری داخلی

مرحله ۳

طول و عرض مستطیل را با واحدهای هم اندازه درجه بندی کنید. در اینجا ارتفاع به ۸ واحد و پهنا به ۱۲ واحد تقسیم بندی شده است. محل ناظر کمی متمایل به سمت چپ و ارتفاع دید او ۴ واحد بالاتر از سطح زمین است.

اسکیس معماری داخلی

مرحله ۴

از هریک از نقاط علامت گذاری شده، خطوطی به نقطه ی گریز متّصل کنید. اکنون صفحه به سطوح هم اندازه ای تقسیم شده است که این سطوح، به طرف نقطه ی گریز باریک می شوند.Interior-design-sketch-4

مرحله ۵

برای تقسیم کردن این نوارها به شبکه ی چهارخانه ای، داشتن نقطه ی گریز ۴۵ درجه ضروری است. از این نقطه خطی می کشیم تا خطوط موازی و عمود بر پرده ی تصویر را در نقاط مختلف قطع کند. نقاط برخورد این خطوط با نوارها، محل خطوط افقی شبکه را تعیین می کند. در این جا خط ۴۵ درجه از رأس مستطیل گذشته است.

Interior-design-sketch-5
زاویه ی رأس یک مربع، ۹۰ درجه و زاویه ی قطر آن نصف زاویه ی رأس (یعنی ۴۵ درجه) است. بنابراین هر قطر ۴۵ درجه، خطوط موازی را در مربع به وجود می آورد.

Interior-design-sketch-151
برای یافتن نقطه ی گریز ۴۵ درجه، فاصله ی نقطه ی دید تا پرده ی تصویر را به دست آورید و هم اندازه ی این فاصله را روی خط افق، در طرف راست یا چپ در نقطه ی گریز مرکزی مشخص کنید.

Interior-design-sketch-6

Interior-design-sketch-7

اسکیس معماری داخلی

پلان برای ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای
در پرسپکتیو دو نقطه ای تنها خطوط عمودی، موازی پرده ی تصویر هستند و این یکی از تفاوت های اصلی پرسپکتیو یک نقطه ای یا دو نقطه ای (دو پلان بالایی) است. به این دلیل، شبکه ی چهارخانه ای برای پرسپکتیو دو نقطه ای را نمی توان تنها با تقسیم اضلاع پرده ی تصویر به واحدهای برابر و اندازه گیری عمق آن ها با زاویه های ° ۴۵ به دست آورد.

برای این کار به جای ترسیم یک شبکه پرسپکتیو دو نقطه ای روی پلان و انتقال دشوار آن به نما، اندازه و تناسب چهارخانه ها به کمک نقاط مرجع، روی پرده ی تصویر درجه بندی می شود.

مرحله ۱

نقطه ی دید ناظر را به نحوی که قبلاً توضیح داده شد تعیین و نقاط گریز را بر اساس زاویه ی مورد نظر، برای دیدن شبکه ی چهارخانه ها، مشخص کنید.
در مثال مقابل، مرکز دید ناظر را در طرف راست رأسی از پلان بوده که با پرده ی تصویر در تماس است.پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۲

اکنون باید نقاط مرجع هریک از نقطه های گریز را پیدا کرد. برای تعیین یک نقطه ی مرجع، ابتدا فاصله ی نقطه ی گریز اول تا نقطه ی دید ناظر را به دست می آوریم. برای این کار، می توان دهانه ی یک پرگار را به این اندازه باز کرد.

سپس سوزن پرگار را روی نقطه ی گریز اول گذارد و روی خط پرده ی تصویر، این فاصله را بین دو نقطه ی گریز علامت‌گذاری کرد. این محل، نقطه ی مرجع برای نقطه ی گریز اوّل خواهد بود.

بدین ترتیب، فاصله ی نقطه ی گریز تا نقطه ی دید با فاصله ی نقطه ی گریز تا نقطه ی مرجع هم اندازه است. در نهایت، نقطه ی مرجع برای نقطه ی گریز چپ، در طرف راست مرکز بینایی و نقطه ی مرجع برای نقطه ی گریز راست، در طرف چپ مرکز بینایی واقع می شود.

پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۳

از نقطه ی تماس پلان با پرده ی تصویر (خط افق) یک خط قائم به طرف خط زمین خارج کنید. محل تقاطع را نقطه ی صفر در نظر بگیرید و دو طرف آن را روی خط زمین با واحدهای هم اندازه درجه بندی کنید. از این درجه بندی برای ترسیم شبکه ی پرسپکتیوی استفاده می شود.

پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۴

از مراکز خطّ زمین (نقطه ی صفر)، دو خط دور شونده به نقطه ی گریز رسم کنید. با اتصال هر یک از نقاط خط زمین (در این مثال واحد هشتم) به نقطه ی مرجع مربوط به آن، می توان خطّ نقطه ی صفر به نقطه ی گریز را درجه بندی کرد.

پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۵

به روشی که توضیح داده شد، خط دیگر، از نقطه ی گریز به نقطه ی صفر را، در همان واحد (هشتم) علامت گذاری کنید.

دو نقطه ی حاصل بر روی دو خط دور شونده را به نقاط گریز مقابل آن ها وصل کنید. بدین ترتیب یک چهار ضلعی بر اساس پرسپکتیو دو نقطه ای به دست می آید. در این مثال طول چهار ضلعی هشت در هشت است. با ترسیم قطر چهار ضلعی، یک نقطه ی گریز ۴۵ درجه به دست خواهید آورد.

نقطه ی گریز ۴۵ درجه هم برای حصول اطمینان از دقت طراحی و هم برای گسترش شبکه چهارخانه ای به کار می آید.

Two-point-perspective-5

مرحله ۶

با مشخص کردن نقاط دیگر بر روی دو خط دور شونده، آنها را میتوان درجه بندی کرد (نقاط این درجه بندی هم اندازه نیستند اما به تدریج و با نظم کم می شوند). با اتصال این نقاط به نقطه های گریز مربوط، شبکه ی چهارخانه ها به وجود می آید.

پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۷

سطوح عمودی شبکه ی پرسپکتیو دو نقطه ای را می توان به کمک خط مرجع عمودی به دست آورد. برای ترسیم یک خط مرجع عمودی، کافی است که از نقطه ی صفر، یک خط قائم رسم و آن را با همان واحدهای خط زمین درجه بندی کرد. قرینه ی هر یک از این درجه ها را می توان روی خطوط قائم موازی با آن پیدا کرد.

برای این کار، هریک از درجه ها با خطوطی به دو نقطه ی گریز متّصل می شوند. در این مثال ارتفاع ۱۰ به طرف نقطه ی گریز چپ و به درجه ی ۸ متصل شده است.

پرسپکتیو دو نقطه ای

مرحله ۹

با یافتن قرینه ی درجات خطّ عمودی روی خطوط قائم موازی با آن، به راحتی می توان شبکه ی عمودی را هماهنگ با شبکه ی افقی ترسیم کرد. در این مثال، به رابطه ی شبکه ی عمودی ۱۰×۸ با شبکه ی افقی و خط مرجع قائم توجه کنید.

 پرسپکتیو دو نقطه ایپرسپکتیو دو نقطه ای

از صبوری شما برا مطالعه مقاله آموزش اسکیس معماری داخلی بسیار سپاسگذارم.

 

 

مطالب مرتبط

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz
تمامی حقوق متعلق به اف تی سنتر می باشد.